18 January 2020

pH8.20
Sal34.0
KH11.00
Po40.04
No32.5
Ca445
Mg1260
Temp24.5

29 December 2019

pH8.10
Sal34.0
KH10.10
Po40.07
No32.5
Ca480
Mg1290
I0.03
Temp25.0

17 December 2019

pH8.20
Sal34.0
KH10.14
Po40.02
No31.00
Ca367
Mg1258
S10.00
Sr6.10
B8.10
I0.04
Mn0.00
Temp24.50

16 December 2019

Sal36.7
KH10.14
Po40.02
No31.1
Ca367
Mg1258
K411
Sr6.2
B8.1
I0.04
Mn0

18 September 2019

Sal31.9
KH9.18
Po40.01
No30
Ca452
Mg1184
K355
Sr10.8
B5
I0.03
Mn0

09 August 2019

pH8.20
Sal31.0
KH8.40
Po40.04
No30.00
Ca440
Mg1200
Temp25.00

18 July 2019

pH8.20
Sal33.0
KH7.00
Po40.10
Ca390
Temp25.50

11 July 2019

Ca390
Mg1480