20-12-2018 08:20

pH8,10
Sal33,0
KH8,00
Ca435
Mg1.330
K380
Sr8
B4,2
I0,07
Mn0,01
PO40,03
No33,0
23,5